Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi:                Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry

Rekisterinumero:                     186.217

Merkitty rekisteriin:                24.01.2003

Jäljennös annettu:                   07.01.2019

 

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry ja kotipaikka Helsinki.

Tarkoitus ja toiminnot

Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää yritysvälittäjien ja omistajanvaihdosasiantuntijoiden yhteistyötä, perinteitä, arvostusta, ammattitaitoa, työtapoja ja menetelmiä sekä jäsentensä toiminnan edellytyksiä kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valvoo jäsentensä etuja ja neuvoo jäseniään oikeudellisissa asioissa, rahoituksen hankinnassa, kehitystoiminnoissa, viranomaiskontakteissa, järjestää koulutustilaisuuksia, seminaareja, keskustelutilaisuuksia sekä muita yhdistyksen tarkoituksia edistäviä tilaisuuksia sekä osallistuu yritysten omistajain vaihdosten julkiseen ja viranomaisten kanssa käytävään keskusteluun. Yhdistys edistää ja edesauttaa yritysvälittäjien ja omistajanvaihdosasiantuntijoiden ammatillista- ja yrittäjyyskoulutusta ja konsultoi sen kohdentamisessa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi harjoittaa sellaista elinkeino- tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi kuulua jäsenenä koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat henkilöjäsenet, yritys- ja yhteisöjäsenet: yritysvälittäjäjäsenet ja asiantuntijajäsenet, kunniajäsenet sekä kannatusjäsenet.

Henkilöjäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus hyväksyy, Yhdistyksen yritys- ja yhteisöjäseneksi voi liittyä yrityksiä välittävä yritys (yritysvälittäjäjäsen) sekä yritys tai yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta (asiantuntijajäsen) ja jonka hallitus hyväksyy. Yhdistyksen jäsenyys tulee voimaan jäsenen maksettua voimassaolevan liittymismaksun. Yhdistyksen jäsenen on suoritettava liittymismaksu ja vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen vahvistama yhdistyksen jäsenmaksu. Kannatusjäsenten liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus. Kulloista jäsenyyskohtaisista eduista päättää hallitus.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle tai tälle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut yhdistyksen vuosikokouksen kyseiselle vuodelle säätämää jäsenmaksua kyseessä olevan vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Hallitus voi 3/4 äänten enemmistöllä kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat erityisen arvokkaalla tavalla tukeneet yhdistyksen pyrkimyksiä. Kunniajäsenellä on samat jäsenoikeudet ja -velvollisuudet kuin henkilöjäsenellä, mutta ei jäsenmaksun eikä liittymismaksun suoritusvelvollisuutta. Kunniajäseniä ovat myös yhdistyksen perustaneet yksityishenkilöt.

Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenet hyväksyy hallitus, hallitukselle tehtyjen hakemusten tai esitysten perusteella, ja päättää kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruuden.

Yhdistyksen kokoukset

Kokouksessa jokaisella henkilö- ja kunniajäsenellä on yksi ääni ja yritys- ja yhteisöjäsenellä on kolme ääntä. Kannatusjäsenillä on kokouksessa puheoikeus.

10§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Kokouksesta on ilmoitettava joko valtakunnallisesti ilmestyvässä lehdessä tai kirjeitse tai sähköpostitse kaikille jäsenille.

11§ Kokous on päätösvaltainen, jos koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.

12§ Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana syys-marraskuun aikana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen esityslista
  5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
  9. hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä hallitukseen kuulumattomien toimihenkilöiden valinta
  10. toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valinta
  11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

13§ Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

14§ Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15§ Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä säännöistä tai yhdistyslaista muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

16§ Yhdistyksen kokouksessa jäsen voi olla edustettuna antamallaan valtakirjalla. Hallitus

17§ Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa yhdistyksen vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2 – 8 muuta jäsentä.

18§ Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan myös yhdistyksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsee sihteerin, joka toimii myös yhdistyksen sihteerinä, sekä rahastonhoitajan, joka hoitaa yhdistyksen taloutta ja laatii tilinpäätöksen.

19§ Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen vuosikokous valita muita toimihenkilöitä ja toimikuntia hallituksen alaisuuteen. Myös hallitus voi antaa tehtäviä yhdistyksen jäsenille.

20§ Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja, tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtaja, vähintään viisi vuorokautta ennen kokousta.

21§ Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja tämä mukaan lukien yli puolet hallituksen jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen. Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

22§ Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia, hoitaa yhdistyksen talous, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä esille tulevat asiat ja valvoa päätösten toimeenpanoa, laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös, laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuun-nitelmaksi ja talousarvioksi sekä toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

23§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen. Tili- ja toimikausi

24§ Yhdistyksen hallituksen toimikausi alkaa, kun yhdistyksen kokous on valinnut hallituksen ja päättyy kun yhdistyksen kokous on valinnut uuden hallituksen.

25§ Yhdistyksen tilikausi on 1.9. – 31.8.

26§ Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut tarpeelliset tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava yhdistyksen toiminnantarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastamista varten vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

27§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Asia on mainittava erikseen kokouskutsussa.

Muutos hyväksytään, mikäli molemmissa kokouksissa vähintään 2/3 annetuista äänistä on sen puolesta. Muutos voidaan hyväksyä yhdessä kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä, mikäli se on ensin julistettu kiireelliseksi 5/6 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

28§ Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee tehdä samalla tavalla kuin sääntöjen muuttamisesta.

29§ Yhdistyksen varat käytetään viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoituksia edistävällä tavalla.