Yrittäjyyden neuvottelukunta on aloittanut työnsä – agendalla monipuolisesti yrittäjyyden ja omistajuuden kysymykset

Yrittäjyyden edellytysten turvaaminen ja kehittäminen on työ- ja elinkeinohallinnon keskeisimpiä laajoja missioita. Tavoitteena ovat olosuhteet, joissa sekä toiminnalliset ja aineelliset puitteet että myös yhteiskunnassa vallitseva eetos ja ilmapiiri kannustavat luovuuteen, innovaatioihin, yhteistyöhön, yrittäjyyteen, itsensä toteuttamiseen, uusien asioiden tekemiseen, työllistämiseen ja kestävään kasvuun.

Samalla kun kyseessä on julkisen hallinnon tehtävä ja missio, se on myös meidän kaikkien, kansalaisten, yhteisöjen, yritysten ja yhteiskunnan toimijoiden kannustava haaste. Miten edistämme ja ylläpidämme olosuhteita, joissa kaikenlainen yritteliäisyys, omatoimisuus ja luovuus on arvostettua ja kannatettavaa. On tärkeää, että juhlapuheiden yrittäjyys konkretisoituu ja juurtuu käytännön elämään.

Pian päättyvän hallituskauden laajoista yrittäjyyden edistämisen avauksista on syytä jälleen tuoda esiin hallituksen 21.4.2022 tekemä yrittäjyyden periaatepäätös, joka linjaa keskeisimmät tavoitteet ja toimet, joilla yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytyksiä voidaan pitkäjänteisesti edistää.

Jatka lukemista ”Yrittäjyyden neuvottelukunta on aloittanut työnsä – agendalla monipuolisesti yrittäjyyden ja omistajuuden kysymykset”

Tavoitteena aktiivinen ja osaava omistaja

Omistajuus on moniulotteisuutensa vuoksi hankala teema – se on oikeus, tunne, kulttuuri, pääoma, ammatti tai status. Se on myös osaamista, taito, jonka pystyy hankkimaan. Tuo osaamisnäkökulma on erityisesti esillä omistajanvaihdosten edistämisessä. Huolena on, että suomalainen omistaja ei osaa omistaa ja eikä sen vuoksi ole kovin aktiivinen.

Aktiivinen omistaja olisi hyvä tavoite. Aktiivinen omistaja tuntee omistuksensa ja haluaa olla omistaja. Hän kehittää omistuksiaan pitkäjänteisesti ja on sitoutunut yrityksen kehittämiseen ja sen kautta valmis kasvattamaan pääomapanostaan yritykseen. Kehittämistyössään aktiivinen omistaja tuntee erilaiset omistajuuden muodot ja mahdollisuudet ja käyttää niitä monipuolisesti rakentaessaan omistusportfoliotaan. Edelleen hän toteuttaa tarvittaessa erilaisia omistus- ja yritysjärjestelyjä muuttaakseen omistamiensa yritysten kokoonpanoa tai muuttaakseen omistajajoukon kokoonpanoa. Hän voi myöskin hyödyntää mahdollisuuksiaan yhdistää eri yrityksiä omistus- ja liiketoimintasitein, tuottaa siten synergiaa liiketoimintaan ja kasvattaa yritysten arvoa. Aktiivinen omistaja hallitsee vaikuttamisen keinot ja osaa hyödyntää erilaisia vaikutuskanavia saadakseen omistajatahtonsa kuuluville. Tarvittaessa hän hakee neuvoja ja ratkaisuja alan asiantuntijoilta omistusratkaisuissaan.

Jatka lukemista ”Tavoitteena aktiivinen ja osaava omistaja”

Omistajanvaihdoksetkin hyötyvät Finnveran uudesta vientirahoituksesta

Vientikauppojen rahoitukseen on tulossa uusi hyödyllinen työkalu. Tämä on tärkeää myös omistajavaihdosten näkökulmasta, sillä vienti on erinomainen keino kasvattaa yrityksen arvoa, kirjoittaa EK:n ekonomisti Simo Pinomaa.

Omistajavaihdos onnistuu parhaiten, kun vaihdoksen kohteena oleva yritys on hyvässä kunnossa. Yksi tapa vahvistaa yrityksen tuottavuutta ja kannattavuutta on hakea kasvua viennistä.

Siksi on erinomainen uutinen, että eduskunta on juuri hyväksynyt lakimuutoksen, joka antaa Finnveralle mahdollisuuden luoda uusi työkalu helpottamaan suomalaisten yritysten viennin rahoitusta.

Tähän asti ongelmana on ollut se, että mikään taho Suomessa ei ole tarjonnut vientikaupoissa ostajaluototusta, kun kaupan hinta alittaa 20 miljoonaa euroa. Pankit rahoittavat kustannussyistä ja raskaasta sääntelystä johtuen vain suurempia vientikauppoja.

Jatka lukemista ”Omistajanvaihdoksetkin hyötyvät Finnveran uudesta vientirahoituksesta”

Miksi myyjä myy ja ostaja ostaa?

Omistajanvaihdoksen syyt ovat tärkeää tietoa niin myyjälle, ostajalle kuin rahoittajallekin

Kun yrityksen omistaja on päätynyt luopumaan yrityksestään taustalla on aina erilaisia tekijöitä ja syitä. Samoin ostajalla on kiinnostukseensa omat -osin käänteisetkin- perusteensa. Yhtä kaikki; omistajanvaihdokseen olennaisena asiana kuuluu riittävä avoimuus myös yrityskaupan syistä. Niin myyjän kuin ostajan motiivit yrityskaupan toteuttamiseen on tärkeää olla osapuolten tiedossa, jotta mahdollisilta yllätyksiltä ja jälkiselvittelyiltä vältyttäisiin. Yhtä lailla rahoittaja tarvitsee tiedot omistajanvaihdoksen taustoista, miksi lopulta myyjä myy ja ostaja ostaa.

Jatka lukemista ”Miksi myyjä myy ja ostaja ostaa?”

Miten digitaalisesti tuetaan omistajanvaihdosmatkaa?

Maaseuturahaston rahoittamassa ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin hallinnoimassa VALO-hankkeessa tuotetaan sähköisiä palveluratkaisuja omistajan- ja sukupolvenvaihdokseen (ov). Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallinen ov-verkkopalvelu. Erityisesti maaseudulla ja harvaan asutuilla seuduilla haasteina ovat pitkät etäisyydet ja palveluiden yleinen saatavuus. Palvelut vain keskittyvät entisestään kasvukeskuksiin ja suuriin kaupunkeihin. Aluekehityksen näkökulmasta onnistunut omistajanvaihdos varmistaa alueen elinvoimaisten yritysten säilymisen ja niiden kehittymisen.

Jo pitkään on toivottu, että palveluiden digitalisointi tarjoaisi ratkaisun maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden palvelujen saatavuuteen. VALO-hanke pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen kehittämällä digitaalisen ov-verkkopalvelun.

Jatka lukemista ”Miten digitaalisesti tuetaan omistajanvaihdosmatkaa?”